FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
स्वास्थ्य कर्मचारीहरुका लागी अतिरिक्त समय प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ PDF icon स्वास्थ्य कर्मचारीहरुका लागी अतिरिक्त समय प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf
घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवा संचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon १४. घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवा संचालन कार्यविधि २०७९ खण्ड ६, संख्या १४, मिति.pdf
पोषण मैत्री स्थानिय तह कार्यसंचालन मार्गदर्शन निर्देशीका-२०७९ PDF icon पोषण मैत्री स्थानिय तह कार्यसंचालन मार्गदर्शन निर्देशीका-२०७९.pdf
मर्मत सम्भार सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon मर्मत सम्भार सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७९ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको पशु विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाको पशु विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्वन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७९ PDF icon केराबारी गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon ६. केराबारी गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७९,.pdf

Pages