FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

केराबारी गाउँ कार्यपालिकाको १८ औं वैठकको महत्वपुर्ण निर्णय सम्बन्धमा ।मिति २०८०।०२।०७

२०७९/०८० 05/21/2023 - 17:06

गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय सार्वजनिक सम्बन्धमा ।(मिति २०८०।०१।२०)

२०७९/०८० 05/03/2023 - 18:23

गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 04/17/2023 - 20:19

गाउँ कार्यपालिकाको पन्ध्रौ वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मिति २०७९।१२।१५

२०७९/०८० 03/29/2023 - 17:55

केराबारी गाउँपालिका गाउँसभाको नियमित अधिवेशन ( एघारौ) ले गरेका निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 02/09/2023 - 18:03

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । (२०७९।०९।०७)

२०७९/०८० 12/22/2022 - 17:44

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 11/15/2022 - 17:32

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । ( मितिः २०७९।०६।२७ )

२०७९/०८० 10/17/2022 - 16:44

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 09/25/2022 - 18:15

गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय सम्बन्धमा।

२०७९/०८० 08/23/2022 - 17:58

Pages